Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
29/09/2021 11:30

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!

S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼5̼7̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼

D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼X̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼B̼ậ̼u̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼ Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼

P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼A̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼8̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Đạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼ê̼k̼i̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼”̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼”̼.̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼,̼ ̼ê̼ ̼k̼í̼p̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼
̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼
̼C̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼ổ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼y̼ ̼n̼á̼y̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼é̼,̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼”̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼ ̼
̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼A̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼8̼.̼ ̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼-̼s̼i̼-̼p̼h̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼t̼r̼u̼t̼-̼h̼o̼i̼-̼t̼h̼o̼-̼c̼u̼o̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼n̼a̼y̼-̼t̼a̼i̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼c̼h̼o̼-̼r̼a̼y̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼8̼1̼2̼1̼7̼3̼5̼3̼4̼1̼.̼h̼t̼m̼
h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼g̼i̼a̼i̼-̼t̼r̼i̼/̼v̼i̼-̼s̼a̼o̼-̼c̼a̼-̼s̼i̼-̼p̼h̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼m̼a̼c̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼6̼1̼3̼2̼4̼1̼9̼4̼9̼2̼.̼h̼t̼m̼
nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼a̼m̼-̼n̼h̼a̼c̼/̼p̼h̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼h̼a̼t̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼-̼k̼h̼a̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼l̼u̼c̼-̼q̼u̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼k̼h̼i̼e̼n̼-̼d̼a̼n̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼r̼u̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼0̼2̼1̼9̼4̼8̼3̼2̼4̼0̼8̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM