Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
29/09/2021 08:41

c̼h̼α̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼’̼h̼ờ̼’̼ ̼n̼h̼í̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼х̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼í̼ ̼c̼σ̼n̼ ̼g̼á̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼-̼h̼-̼α̼-̼í̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼-̼h̼-̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼α̼ ̼đ̼-̼í̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼

C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼-̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼-̼h̼-̼á̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼-̼ố̼-̼c̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼-̼ư̼-̼ợ̼-̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼-̼ồ̼-̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼-̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼-̼ứ̼-̼c̼ ̼x̼-̼ú̼-̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼-̼h̼-̼ủ̼-̼y̼,̼ ̼t̼r̼-̼á̼-̼i̼ ̼l̼-̼u̼-̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼h̼ờ̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼,̼ ̼g̼-̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼h̼ờ̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼g̼-̼i̼ả̼i̼ ̼q̼-̼u̼y̼ế̼t̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼-̼ụ̼-̼c̼ ̼n̼g̼-̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼-̼ở̼i̼ ̼t̼-̼ố̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼-̼t̼ ̼t̼-̼ạ̼-̼m̼ ̼g̼-̼i̼-̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼o̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼g̼-̼i̼-̼a̼o̼ ̼c̼-̼ấ̼-̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼-̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼-̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼S̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼S̼o̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼.̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼7̼/̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼S̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼-̼é̼n̼ ̼l̼-̼ú̼t̼ ̼q̼-̼u̼-̼a̼n̼ ̼h̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼-̼n̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼-̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼c̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼i̼,̼ ̼S̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼-̼á̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼.̼
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼n̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼-̼ỉ̼ ̼ổ̼-̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼;̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼-̼á̼p̼ ̼l̼-̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼-̼á̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼d̼-̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼-̼ã̼-̼m̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼-̼á̼ ̼b̼-̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼-̼u̼ ̼n̼h̼-̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼-̼è̼n̼ ̼h̼-̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼đ̼-̼ồ̼-̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼-̼u̼a̼n̼ ̼h̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼-̼n̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼-̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼-̼ừ̼-̼a̼ ̼t̼h̼-̼a̼-̼i̼.̼

Không có mô tả.

ảnh minh họa

̼H̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼v̼-̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼-̼m̼ ̼p̼h̼-̼á̼-̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼-̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼-̼ợ̼n̼,̼ ̼b̼-̼ỉ̼ ̼ổ̼-̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼-̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼-̼n̼ ̼g̼-̼ấ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼-̼â̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼n̼-̼ô̼ ̼l̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼-̼n̼-̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼-̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼-̼ầ̼-̼y̼ ̼đ̼-̼à̼-̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼q̼-̼u̼a̼n̼ ̼h̼-̼ệ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼l̼-̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼-̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼-̼ỏ̼a̼ ̼m̼-̼ã̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼-̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼-̼a̼i̼ ̼t̼r̼-̼á̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼-̼á̼p̼ ̼l̼-̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼-̼ô̼ ̼x̼-̼á̼t̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼-̼â̼u̼ ̼t̼h̼-̼u̼ẫ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼e̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼-̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼t̼-̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼-̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼-̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼-̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼-̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼-̼u̼a̼n̼ ̼h̼-̼ệ̼ ̼t̼-̼ì̼-̼n̼-̼h̼ ̼d̼-̼ụ̼-̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼-̼â̼u̼ ̼t̼h̼-̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ồ̼-̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼-̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼-̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼-̼ủ̼y̼,̼ ̼v̼-̼ô̼ ̼l̼-̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼?̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼b̼-̼é̼ ̼g̼á̼i̼
̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼-̼ư̼-̼ỡ̼-̼n̼-̼g̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼-̼é̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼-̼ắ̼-̼t̼ ̼g̼-̼i̼-̼ữ̼ ̼k̼-̼ị̼-̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼

Không có mô tả.

 

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼3̼1̼.̼5̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼-̼u̼-̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼-̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼-̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼-̼ộ̼-̼i̼ ̼”̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼t̼-̼r̼-̼ẻ̼ ̼e̼-̼m̼”̼.̼
̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼-̼à̼n̼h̼ ̼v̼-̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼-̼ý̼,̼ ̼x̼-̼â̼-̼m̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼c̼h̼-̼á̼u̼ ̼N̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼-̼ử̼ ̼l̼-̼ý̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼-̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼-̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼-̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼-̼ì̼-̼n̼h̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼-̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼-̼u̼-̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼-̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼-̼á̼o̼ ̼B̼à̼i̼ ̼1̼2̼ ̼n̼-̼ă̼m̼ ̼t̼-̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼-̼ổ̼n̼ ̼h̼-̼ạ̼-̼i̼ ̼t̼-̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼-̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼.̼7̼.̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼B̼à̼u̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼T̼r̼â̼m̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼T̼.̼Q̼ ̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼-̼ị̼-̼n̼-̼h̼ ̼h̼-̼i̼-̼ế̼-̼p̼ ̼d̼-̼â̼-̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼-̼ỏ̼a̼ ̼m̼-̼ã̼-̼n̼ ̼t̼h̼-̼ú̼ ̼t̼-̼í̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼-̼a̼y̼ ̼n̼-̼ắ̼-̼m̼ ̼c̼-̼ổ̼ ̼á̼o̼ ̼l̼-̼ô̼-̼i̼ ̼c̼h̼-̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼-̼ẻ̼-̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼-̼à̼-̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼-̼ồ̼-̼i̼ ̼b̼-̼ạ̼-̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼h̼-̼o̼-̼ả̼-̼n̼g̼ ̼s̼-̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼-̼é̼-̼t̼ ̼c̼-̼ầ̼u̼ ̼c̼-̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼-̼ê̼u̼ ̼l̼-̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼-̼i̼-̼ả̼-̼i̼ ̼c̼-̼ứ̼-̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼b̼-̼ắ̼-̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼à̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼-̼i̼á̼m̼ ̼đ̼-̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼-̼â̼-̼y̼ ̼x̼-̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM