Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
27/09/2021 14:42

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼.̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼C̼o̼n̼…̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼i̼m̼ ̼b̼i̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ư̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ô̼n̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

Ơn ̼g̼i̼ờ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼-̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼…̼

̼-̼ ̼D̼ạ̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ọ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼9̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼u̼a̼,̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼…̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼è̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼:̼

̼-̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼b̼i̼m̼ ̼b̼i̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ù̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ọ̼p̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼é̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ử̼a̼:̼

̼-̼ ̼L̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ả̼?̼

̼-̼ ̼C̼o̼n̼…̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼i̼m̼ ̼b̼i̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼-̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼à̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼à̼.̼ ̼C̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼o̼ ̼đ̼ò̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼T̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼ì̼a̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ô̼n̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼…̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼N̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼x̼a̼l̼u̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼

Bé̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ẹ̼, đa̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼”̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼

V̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼…̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼…̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ả̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼-̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼)̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼x̼o̼e̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẻ̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼.̼

L̼â̼m̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼.̼.̼.̼

̼”̼M̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼â̼m̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼x̼u̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼(̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼)̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼B̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

A̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼-̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼
M̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼-̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẵ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼n̼á̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼x̼e̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼r̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼-̼ ̼D̼ạ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

L̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼â̼m̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼

7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼M̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼…

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼”̼C̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼S̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼

C̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼-̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼x̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼

̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼à̼o̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼2̼1̼/̼8̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ú̼c̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼

̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼m̼ị̼c̼h̼.̼

̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼8̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

V̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼.̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼hà̼,̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼…̼

̼”̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ự̼c̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼3̼,̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ị̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼

M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼d̼u̼a̼-̼t̼r̼e̼-̼t̼o̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼p̼-̼m̼o̼-̼c̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼d̼e̼n̼-̼2̼-̼l̼a̼n̼-̼v̼i̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼d̼a̼u̼-̼x̼o̼t̼-̼k̼h̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼h̼o̼-̼m̼e̼-̼v̼a̼-̼m̼a̼-̼h̼a̼i̼-̼g̼i̼o̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼n̼h̼a̼u̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼3̼1̼1̼4̼6̼0̼6̼4̼6̼.̼c̼h̼n̼
Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM