Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
14/09/2021 10:48

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼H̼à̼ ̼(̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼

Phát hiện công xưởng người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum - Ảnh 1.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼U̼Ỳ̼N̼H̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼Đ̼Ô̼N̼G̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼9̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼.̼ ̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼(̼C̼0̼4̼)̼ ̼-̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼0̼-̼9̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Phát hiện công xưởng người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum - Ảnh 2.

Ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼U̼Ỳ̼N̼H̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼Đ̼Ô̼N̼G̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼8̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼v̼ã̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼7̼-̼8̼.̼

Phát hiện công xưởng người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum - Ảnh 3.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼T̼H̼À̼N̼H̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼í̼t̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼;̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
Phát hiện công xưởng người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum - Ảnh 4.
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼T̼H̼À̼N̼H̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼3̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼V̼ụ̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼)̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼

Phát hiện công xưởng người Trung Quốc sản xuất ma túy cực lớn tại Kon Tum - Ảnh 5.

N̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼T̼H̼À̼N̼H̼

̼T̼u̼y̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM