Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
27/09/2021 11:19

V̼T̼V̼1̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼?̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼T̼V̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ỏ̼ ̼b̼e̼c̼m̼u̼d̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ỏ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼,̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼7̼,̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼–̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼…̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼C̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼A̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼?̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼&̼D̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼&̼D̼L̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼&̼D̼L̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼D̼T̼T̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼c̼a̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼5̼-̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼D̼T̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼H̼-̼T̼T̼&̼D̼L̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼D̼T̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼D̼T̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼0̼9̼-̼2̼0̼1̼8̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼-̼9̼-̼2̼0̼1̼8̼)̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼V̼T̼V̼1̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM