Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
13/09/2021 06:11

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼

M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼‘̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼’̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼‘̼k̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼A̼b̼i̼e̼ ̼M̼a̼r̼t̼i̼n̼e̼s̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼‘̼V̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼â̼u̼’̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼(̼M̼I̼S̼-̼C̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼A̼b̼i̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

hình ảnh

F̼0̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼Đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼0̼3̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼3̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼o̼u̼s̼t̼o̼n̼ ̼M̼e̼t̼h̼o̼d̼i̼s̼t̼,̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼a̼t̼u̼r̼e̼’̼s̼ ̼S̼c̼i̼e̼n̼t̼i̼f̼i̼c̼ ̼R̼e̼p̼o̼r̼t̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼S̼.̼ ̼S̼o̼n̼i̼a̼ ̼V̼i̼l̼l̼a̼p̼o̼l̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼+̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼:̼ ̼5̼8̼%̼

̼+̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼4̼4̼%̼

̼+̼ ̼R̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼:̼ ̼2̼7̼%̼

̼+̼ ̼R̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼:̼ ̼2̼5̼%̼

̼+̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼:̼ ̼2̼4̼%̼

̼+̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼:̼ ̼2̼3̼%̼

̼+̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼:̼ ̼2̼1̼%̼

̼M̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ơ̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼C̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼2̼5̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼–̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

hình ảnh

H̼ậ̼u̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼2̼/̼3̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼9̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼F̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ù̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼o̼ ̼â̼u̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼(̼2̼5̼%̼)̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼(̼1̼9̼%̼)̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼(̼1̼6̼%̼)̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼1̼3̼%̼)̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼ ̼(̼1̼2̼%̼)̼,̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼(̼1̼2̼%̼)̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼(̼1̼1̼%̼)̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼(̼1̼1̼%̼)̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼(̼7̼%̼)̼,̼ ̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼7̼%̼)̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼(̼6̼%̼)̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼4̼%̼)̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼(̼3̼%̼)̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼(̼3̼%̼)̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼3̼%̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ờ̼m̼ ̼(̼3̼%̼)̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼(̼3̼%̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼(̼2̼%̼)̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼(̼1̼%̼)̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼0̼,̼3̼%̼)̼…̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼8̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼.̼

Nguồn: Webtretho

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM