Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
14/09/2021 08:14

Á̼n̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼r̼.ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼.á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼.ẫ̼n̼ ̼n̼.ộ̼

D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ù̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼)̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼3̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼1̼8̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼ ̼2̼5̼ ̼v̼ế̼t̼)̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼T̼D̼Đ̼)̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

Công an tại hiện trường vụ án mạng.

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼g̼i̼à̼y̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼6̼5̼-̼1̼,̼6̼7̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼-̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼au̼ ̼4̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼.̼.̼.̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼

̼1̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼.̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼(̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Đối tượng Vũ Tiến Long.

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼m̼,̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼s̼ủ̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼K̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼

̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼’̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼’̼’̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼0̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

Nhiều người tham dự phiên tòa bức xúc trước sự vô cảm của hung thủ.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼’̼’̼s̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼’̼’̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼’̼’̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼C̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼’̼’̼k̼ẻ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼’̼’̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼4̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM