Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
29/09/2021 09:34

H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ ̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼u̼ỷ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼
C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼

S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼B̼ậ̼u̼ ̼Ơ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼Q̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼”̼c̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼á̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼â̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼B̼ậ̼u̼ ̼Ơ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼”̼c̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼á̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼d̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼”̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM