Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
23/09/2021 22:01

Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼

V̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼e̼b̼ ̼S̼o̼k̼ ̼N̼e̼a̼t̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼m̼p̼h̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼O̼u̼n̼h̼a̼ ̼V̼e̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼P̼h̼n̼o̼m̼ ̼P̼e̼n̼h̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼o̼k̼c̼h̼u̼m̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼u̼k̼ ̼t̼u̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼o̼u̼,̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼e̼n̼,̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼u̼m̼ ̼M̼e̼n̼g̼c̼h̼i̼e̼n̼,̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼S̼o̼k̼c̼h̼u̼m̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼D̼i̼m̼ ̼S̼o̼k̼ ̼B̼e̼l̼o̼w̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼g̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

 

”̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼C̼h̼e̼a̼ ̼S̼r̼e̼y̼n̼e̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

̼H̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

M̼ẹ̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼:̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼

Trong xã hội hiện đại, mọi người, mọi ngành đều phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn.à

Và điều đó không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai. Đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta không bao giờ có thể lường trước được. Mới đây một sự việc đau lòng đã xảy ra khi mẹ đang dạy trực tuyến thì con ở nhà té xuống không qua khỏi.

Em đọc trên Sina thì vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, Chi nhánh Mengjin của Sở Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết vào lúc 5 giờ chiều ngày 27 tháng 8, một đứa trẻ 6 tuổi ở quận Mengjin đã rơi xuống khi đang chơi trên tầng thượng chung cư. Người thân của bé Jia Jia cho biết mẹ của đứa trẻ là giáo viên tại một trường trung học địa phương và đang tham gia giảng dạy các lớp học trực tuyến tại trường khi vụ việc xảy ra.

Trong thời gian nghỉ ở nhà, bé Jia Jia ở với bà ngoại và mẹ. Tuy nhiên, các lớp tiểu học vẫn chưa bắt đầu vào học từ giữa tháng 8 nên thời gian này cậu bé tiếp tục ở nhà. Theo tài khoản Chi nhánh Mengjin của Sở Công an thành phố Lạc Dương, vào chiều 27/8, Jia Jia cùng hai đứa trẻ khác khoảng 6 tuổi leo lên nóc tòa chung cư thì không may, Jia Jia bị ngã. Sau khi tiếp nhận, cảnh sát đã khẩn trương tới hiện trường, nhân viên y tế khẳng định cậu bé không có dấu hiệu sinh tồn. Vụ việc xảy ra tại khu dân cư Xinrun Sunshine Home Community ở quận Mengjin. Điều đau lòng là bé bị té ngã khi mẹ đang dạy trực tuyến ở trường.

Người thân cho biết mẹ bé Jai Jai rất đau lòng từ sau khi xảy ra thảm kịch. Cô vốn là giáo viên Địa lý ở một trường trung học tại Mengjin. Cô đang dạy trực tuyến theo yêu cầu của nhà trường khi con bị ngã và không thể giám sát trẻ. Bà ngoại thì đã lớn tuổi và không thể quản nổi đứa cháu quá tinh nghịch. Trường trung học bắt đầu các lớp từ ngày 5/8, nhà trường yêu cầu giáo viên đến trường để dạy trực tuyến các ngày trong tuần từ 11/8. Cộng đồng cư dân chung cư cho biết trên mái nhà có một khu vực bao gồm bàn ghế, ghế dài, xích đu và một số thiết bị tập thể dục để mọi người cùng nhau sử dụng. Tuy nhiên khu vực sân thượng này hoàn toàn không được che chắn cẩn thận, cũng không có bảo vệ quan sát nên 3 đứa trẻ nghịch ngợm đã tò mò chạy lên chơi và Jia Jia ngã xuống.

Trang tin Jimu News đã liên hệ với văn phòng phụ trách học tập của trường trung học ở quận Mengjin để hỏi về vấn đề này nhưng bị từ chối trả lời. Phòng Giáo dục huyện Mengjin cũng không kết nối được.

Khi sự việc được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra trách cứ người mẹ. Là mẹ mà không thể nào chăm sóc, bảo vệ con mình. Bất hạnh bao giờ cũng buồn, nhất là nỗi đau mất con, nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm người mẹ. Đứa trẻ 6 tuổi là đứa con cưng của gia đình, là tương lai của gia đình, bi kịch xảy ra là điều mà không ai mong muốn.

“Vì con của người khác mà đánh mất con của chính mình thì ai đi đòi công bằng cho mình?”.

“Câu hỏi được đặt ra là khi các giáo viên buộc phải đến trường dạy trực tuyến thì ở nhà ai sẽ là người chăm sóc các con của họ?”.

Ảnh minh họa

Người mẹ cho biết khi đứa trẻ bị tai nạn, cô đang ở trong lớp học trực tuyến và không hoàn thành trách nhiệm giám hộ của mình. Cô cũng nói rằng trường không bắt đầu vào giờ khai giảng thống nhất theo quy định của văn phòng, mà thay vào đó yêu cầu toàn bộ giáo viên phải đi làm trước, các lớp học trực tuyến được triển khai mỗi ngày và không nghỉ cuối tuần. Nhà trường cũng nhấn mạnh không được đưa trẻ đến trường cùng trong giờ học.

Sự việc mẹ đang dạy trực tuyến thì con ở nhà té ngã vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra. Điều day dứt nhất đối với người mẹ có lẽ là khi cô đang dạy con người khác thì không thể chăm sóc con mình, và tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM