Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
21/09/2021 09:30

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼u̼6̼0̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

V̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼,̼ ̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼í̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ố̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼”̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼ú̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼õ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼”̼.̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼l̼á̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼
̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼í̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼u̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼.

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼.̼
̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ơ̼,̼å̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼. ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ê̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼3̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼”̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼m̼ ̼r̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ặ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼í̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼L̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

Gầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼..̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ổ̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.

L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ưn̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼)̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM