Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
27/09/2021 14:35

Đ̼ò̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼’̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼

Đ̼ò̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼’̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼
̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼:̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼‘̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼.̼ ̼ ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼6̼1̼8̼/̼1̼8̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ể̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼H̼.̼N̼ ̼(̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼Q̼.̼P̼ ̼(̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼9̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼)̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼.̼

 

hình ảnh

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼C̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼O̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼uy̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼9̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼‘̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼’̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼e̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼é̼o̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼C̼.̼H̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼‘̼g̼i̼ú̼p̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼’̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

 

hình ảnh

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼O̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼é̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼9̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼

̼E̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼P̼L̼O̼

̼X̼e̼m̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼:̼ ̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼a̼n̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼t̼r̼a̼t̼-̼t̼u̼/̼n̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼u̼-̼x̼o̼-̼x̼a̼t̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼v̼a̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼8̼-̼1̼0̼1̼7̼6̼1̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM