Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
24/09/2021 11:18

L̼ở̼ ̼m̼ỏ̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼i̼ ̼4̼9̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ố̼n̼g̼ ̼P̼á̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ế̼ ̼X̼u̼ ̼P̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼,̼4̼ ̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ố̼n̼g̼ ̼P̼á̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼L̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ồ̼̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ế̼ ̼X̼u̼ ̼P̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼


̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼,̼4̼ ̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

‘̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼’̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼–̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼3̼0̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

30 điểm trượt đại học:'Nghịch lý tuyển sinh, không có quốc gia nào như vậy' - 1

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼3̼0̼,̼3̼4̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼

̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼/̼3̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼0̼,̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼3̼0̼,̼3̼4̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼ ̼(̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼)̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼9̼,̼9̼ ̼h̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼1̼.̼

N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼3̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼

Ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼C̼0̼0̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼9̼,̼2̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼à̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ọ̼t̼,̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼2̼9̼,̼2̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

T̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼S̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼E̼d̼l̼a̼b̼ ̼A̼s̼i̼a̼ ̼n̼ê̼u̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼7̼ ̼–̼ ̼8̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼6̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼9̼,̼5̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼9̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼7̼ ̼–̼ ̼8̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼9̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Thi vào lớp 10: Sĩ tử bật khóc sau khi ra khỏi phòng thi môn Toán

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼/̼m̼ô̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼/̼m̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼í̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼9̼,̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼9̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼0̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

Đề thi Toán ở Hà Nội 2019 khiến nhiều thí sinh và phụ huynh bật khóc

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM