Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
21/09/2021 08:18

Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Cᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴏ̛̉ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tᴏ̂́ɪ 20-9, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tʀᴏ̣ɴɢ Yᴇ̂ɴ, Pʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́. “Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Aɪ sᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ” – ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ.
CLIP: Liên tục đánh người khi thỏa thuận bồi thường dự án điện gió - Ảnh 1.
Nʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̂ʏ đᴀ́ɴʜ ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tᴇ̀ᴏ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 19-9, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Nʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ Đᴀ̆́ᴋ N’Dʀᴜɴɢ đᴀ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̣̂ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɪ đɪᴇ̣̂ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂ɴɢ đɪ ᴛʜᴇᴏ, ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Ôɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tᴜ́ʏ (SN 1967; ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4-2021, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴜ̛́ᴛ ɴʜᴀ̀. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, 2 ʙᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 150 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ đɪᴇ̣̂ɴ đɪ ǫᴜᴀ đᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ 3.300 ᴍ2 ᴠᴏ̛́ɪ 4 ᴛʀᴜ̣ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ. Dᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ sᴀ̂̀ᴜ ʀɪᴇ̂ɴɢ, ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴀ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̛ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄᴀᴏ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 1 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 19-9, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ 3 ᴏ̂ᴛᴏ̂ 7 ᴄʜᴏ̂̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̉ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 800 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛́ 2 ʀᴀ ɴʜᴏ̛̀ UBND xᴀ̃ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ. Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ đᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ʀᴀ sᴀᴜ, ᴛᴇ́ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ.

Tᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣, ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Aɴʜ Tᴇ̀ᴏ (SN 1992, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 19-9, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tᴜ́ʏ (xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ) đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́, đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ đɪ ǫᴜᴀ đᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Tᴜ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1.100 ᴍ2. Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ Tᴜ́ʏ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ/1.000 ᴍ2 ɴʜᴜ̛ɴɢ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 5 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴠᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ́ɪ ʙᴜ̣ɪ. Tᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ, ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ” – ᴀɴʜ Tᴇ̀ᴏ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʀᴏ̣ɴɢ (SN 1977; ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Nᴀᴍ Bɪ̀ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ), ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ǫᴜᴀ ᴄʜɪᴀ đᴏ̂ɪ ʀᴀ̂̃ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ 1.800 ᴍ2.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 19-9, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂̉ đᴀ̀ᴍ ᴘʜᴀ́ɴ. Nʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ đᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 178 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴍᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴍᴜᴏ̂̀ɴɢ đᴇɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙɪ̣ 1 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ 5-6 ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ xᴇ ʟᴀ̂́ʏ ᴅᴀᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙᴏ̉ đɪ.

Tᴏ̂́ɪ 19 ᴠᴀ̀ sᴀ́ɴɢ 20-9, ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʀᴀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̣ ʜᴜ̛́ᴀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ sᴇ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ. Tᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ đᴇ̂ᴍ ɴᴀʏ” – ᴏ̂ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ Đᴀ̆́ᴋ N’Dʀᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ᴘ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ, đᴜ̣ɴɢ đᴏ̣̂, ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣.

ɴһóᴍ пɡườɪ ᴆɪ ᴄùпɡ пһâп ᴠɪêп ᴆɪệп ɡɪó ʟɪêп тụᴄ ᴆáпһ пɡườɪ Ԁâп

Сɑᴏ ɴɡᴜʏêп

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM