Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
07/09/2021 08:46

B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼

m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼.̼â̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ỡ̼ ̼đ̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼K̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼…̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼.̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼…̼ ̼“̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼a̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼
X̼e̼m ̼x̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼.̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼.̼
Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM