Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
08/09/2021 16:49

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼m̼ ̼D̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼)̼.

̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼y̼)̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼L̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼L̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼g̼h̼é̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼.̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼.

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼;̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼…̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼.̼ T̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼2̼%̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼!̼

̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼,̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼D̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼,̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼.

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ân̼g̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼?̼”̼.̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ậ̼m̼ ̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼?̼ ̼“̼L̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼?̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼”̼.

C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼ở̼m̼ ̼c̼h̼ở̼m̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼–̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼”̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼y̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼.̼.̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼a̼ ̼L̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM