Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
19/09/2021 14:46

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼“̼G̼.̼Á̼i̼ ̼Đ̼.̼Ứ̼и̼g̼ ̼Đ̼.̼Ư̼ờ̼и̼g̼”̼ ̼V̼ề̼ ̼L̼à̼m̼ ̼V̼ợ̼,̼ ̼B̼â̼y̼ ̼G̼i̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼?̼

V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼ ̼s̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼ ̼g̼i̼.̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼d̼.̼è̼.̼m̼ ̼ ̼p̼h̼.̼a̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼ ̼“̼k̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ ̼“̼đ̼.̼ĩ̼”̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼ ̼l̼.̼à̼.̼m̼ ̼ ̼ ̼v̼.̼ợ̼
̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ơ̼.̼i̼ ̼ ̼k̼h̼.̼é̼.̼t̼ ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼ ̼t̼.̼ệ̼ ̼ ̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼ ̼m̼.̼a̼ ̼ ̼t̼.̼ú̼.̼y̼ ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼t̼h̼.̼a̼.̼y̼ ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ ̼b̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼ ̼h̼.̼ồ̼.̼n̼g̼ ̼ ̼c̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼ ̼d̼.̼à̼.̼i̼,̼ ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼.̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ ̼“̼c̼.̼ả̼ ̼ ̼t̼h̼.̼è̼.̼m̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼ ̼c̼h̼.̼á̼.̼n̼”̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ ̼k̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼
̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼ ̼đ̼.̼ị̼.̼n̼h̼ ̼ ̼m̼.̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼.̼á̼.̼t̼-̼x̼.̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼ ̼ ̼g̼i̼.̼ấ̼.̼u̼ ̼ ̼ ̼g̼i̼.̼ế̼.̼m̼ ̼ ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼ ̼n̼h̼.̼ơ̼ ̼ ̼n̼h̼.̼ớ̼.̼ ̼p̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼ ̼b̼.̼u̼.̼ồ̼.̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼.̼á̼.̼t̼-̼x̼.̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼ ̼g̼.̼ạ̼ ̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ ̼n̼h̼.̼à̼ ̼ ̼n̼g̼h̼.̼ỉ̼.̼ ̼ ̼T̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼.̼á̼ ̼3̼0̼0̼k̼/̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼b̼.̼u̼.̼ồ̼.̼n̼ ̼ ̼ ̼c̼h̼.̼á̼.̼n̼ ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ ̼r̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼ ̼n̼g̼h̼.̼è̼.̼o̼,̼ ̼ ̼b̼ố̼ ̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼ ̼s̼.̼ớ̼.̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼t̼h̼.̼o̼.̼á̼.̼t̼ ̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼.̼i̼ ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼c̼.̼á̼.̼m̼ ̼ ̼d̼.̼ỗ̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ ̼b̼.̼á̼.̼n̼ ̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼l̼.̼ú̼.̼n̼ ̼ ̼s̼.̼â̼.̼u̼ ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ ̼ ̼v̼.̼u̼.̼i̼ ̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ơ̼.̼i̼ ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼.̼ỏ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼.̼

ảnh minh họa

̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ạ̼.̼y̼ ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼.̼n̼ ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ ̼b̼.̼á̼.̼n̼ ̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼
̼L̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼.̼ố̼.̼n̼ ̼c̼h̼.̼ạ̼.̼y̼ ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼ ̼c̼.̼ả̼.̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼ ̼m̼.̼ặ̼.̼c̼ ̼ ̼c̼.̼ả̼.̼m̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼ ̼m̼.̼á̼.̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ ̼l̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼ ̼t̼.̼u̼.̼n̼g̼ ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ ̼n̼g̼h̼.̼è̼.̼o̼ ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ ̼l̼.̼ủ̼.̼i̼ ̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼.̼i̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼.̼ụ̼.̼p̼ ̼đ̼.̼ổ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼ ̼b̼.̼a̼.̼o̼ ̼ ̼g̼i̼.̼ờ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼.̼ầ̼.̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ ̼ ̼x̼.̼ó̼.̼t̼ ̼ ̼ ̼t̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ố̼.̼i̼ ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼ ̼b̼.̼á̼.̼n̼ ̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ ̼e̼m̼ ̼ ̼d̼.̼ơ̼ ̼ ̼b̼.̼ẩ̼.̼n̼ ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼.̼ô̼ ̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ ̼đ̼.̼ê̼.̼m̼ ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ ̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼c̼.̼ả̼.̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼ ̼c̼.̼ả̼.̼m̼ ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼k̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼ ̼d̼.̼á̼.̼m̼ ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼ ̼t̼.̼i̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼

̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ ̼s̼.̼ó̼.̼n̼g̼ ̼ ̼g̼i̼.̼ó̼,̼ ̼ ̼c̼.̼á̼.̼i̼ ̼ ̼k̼.̼ế̼.̼t̼ ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼ ̼t̼.̼ì̼.̼n̼h̼ ̼ ̼y̼.̼ê̼.̼u̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ ̼t̼.̼ừ̼ ̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼.̼á̼ ̼ ̼k̼h̼.̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼T̼h̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼ ̼g̼.̼ấ̼.̼u̼ ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ ̼ ̼d̼.̼ằ̼.̼n̼ ̼ ̼ ̼m̼.̼ặ̼.̼t̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼ ̼a̼.̼n̼.̼h̼ ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼.̼ó̼.̼c̼”̼

̼“̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼.̼i̼.̼ề̼.̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼”̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼ ̼ă̼.̼n̼ ̼ ̼c̼h̼.̼ơ̼.̼i̼ ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ ̼l̼.̼ă̼.̼n̼ ̼ ̼l̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼

̼V̼.̼a̼.̼y̼ ̼ ̼ ̼m̼.̼ư̼.̼ợ̼.̼n̼ ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼‘̼T̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼.̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼.̼ĩ̼’̼ ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼,̼ ̼x̼.̼ấ̼.̼u̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼.̼á̼ ̼ ̼k̼h̼.̼ứ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼ứ̼ ̼ ̼c̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼n̼ ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ ̼g̼.̼á̼.̼i̼ ̼ ̼g̼i̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼ ̼h̼.̼ồ̼ ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼”̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ ̼k̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼…̼”̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM