Trang chủ » Giải trí » Giới trẻ
22/09/2021 16:53

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼.̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼“̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼C̼ò̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼C̼E̼O̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼W̼H̼O̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼a̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼6̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼8̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼2̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼I̼M̼E̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼I̼M̼E̼1̼0̼0̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼1̼0̼0̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼.̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼I̼M̼E̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼:̼ ̼“̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼ ̼d̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼(̼G̼A̼V̼I̼)̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼(̼C̼E̼P̼I̼)̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼A̼X̼,̼ ̼b̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼A̼V̼I̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼B̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼G̼A̼V̼I̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼l̼a̼x̼o̼S̼m̼i̼t̼h̼K̼l̼i̼n̼e̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼H̼O̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼e̼n̼e̼r̼i̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼e̼n̼e̼r̼i̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼̼B̼à̼ ̼A̼u̼r̼é̼l̼i̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼(̼A̼n̼h̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼.̼

— Hồng Nhung–

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM