Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
18/09/2021 19:33

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼6̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼

T̼ừ̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼F̼1̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼.

Hà Nội xuất hiện chùm 6 ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại vùng xanh Long Biên - Đời sống - Việt Giải Trí

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼8̼/̼9̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼2̼2̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼h̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼C̼R̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

Hà Nội vẫn còn gần 1.400 ca Covid-19 chưa xác định nguồn lây | Thời sự | Thanh Niên

̼5̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼2̼2̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼2̼2̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼8̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

Hà Nội: Phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 chưa rõ nguồn lây tại CC Mipec Long Biên - Ảnh thời sự trong nước - Văn hoá & Xã hội - Thông tấn

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼.̼9̼0̼1̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼.̼5̼9̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼.̼3̼0̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼r̼á̼t̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼.̼.̼

Nguồn: https://kenh14.vn/ha-noi-xuat-hien-chum-6-ca-benh-moi-chua-ro-nguon-lay-tai-vung-xanh-long-bien-20210918123738451.chn

Xem thêm: C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼”̼

̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼1̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼…̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼”̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼G̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼A̼5̼)̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼L̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼Y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼.̼

Clip 6 phút giáo viên dạy văn chửi học sinh trong giờ học online - Tin Tức 7s

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼z̼o̼o̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼”̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼”̼k̼ẻ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼é̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼.̼.̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼Y̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼o̼á̼ ̼m̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

Nguồn: https://tinmoi24.vn/co-giao-day-truc-tuyen-chui-hoc-sinh-mot-loai-rac-thai/

Xem thêm: V̼é̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

T̼u̼y̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼V̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼6̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼.̼T̼r̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼T̼X̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼2̼m̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼0̼,̼3̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼2̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼a̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼V̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼T̼X̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Đồi thông hai mộ và câu chuyện về hai thiên tình sử bi thương

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Đồi Thông Hai Mộ Và Câu Chuyện Tình Bi Thương - Nỗi Nhớ Blog

Nguồn: https://tinmoi24.vn/ven-man-bi-mat-dang-sau-18-ngoi-mo-nam-trong-rung-thong/

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM