Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
09/09/2021 10:20

T̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼2̼6̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

A̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼1̼7̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼2̼6̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ơ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼y̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼/̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼.̼

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼V̼u̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼0̼9̼/̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼6̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼(̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼)̼.̼

̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼7̼ ̼h̼ộ̼ ̼(̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼)̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼5̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Nguồn:https://tinmoi24.vn/trua-phat-tien-cho-dan-toi-den-thu-lai-phuong-noi-chi-sai-doi-tuong

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM