Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
29/09/2021 15:55

Hoàng Kiều muốn đưa 23 đứa con của Phi Nhung sang Mỹ để nuôi dạy vì cũng từng là trẻ mồ côi năm 3 tuổi

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼. H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼
̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼. ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼4̼8̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼C̼h̼ổ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼À̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼k̼i̼e̼u̼-̼b̼a̼o̼-̼v̼e̼-̼2̼3̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼u̼a̼-̼p̼h̼i̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼v̼i̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼m̼o̼-̼c̼o̼i̼-̼n̼a̼m̼-̼3̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼m̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼d̼u̼a̼-̼c̼a̼c̼-̼b̼e̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼m̼y̼-̼n̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼y̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼t̼y̼-̼p̼h̼u̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼9̼1̼0̼0̼6̼5̼9̼7̼2̼2̼.̼c̼h̼n̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM