Trang chủ » Đời sống
09/09/2021 17:25

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼c̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼.̼á̼i̼ ̼á̼.̼c̼:̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼̼“̼N̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼;̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ê̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼.̼C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼…̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼.̼

E̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼c̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼
“̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼7̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼̼N̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼e̼m̼.̼
V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼
T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ò̼e̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼.̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼k̼i̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM