Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
25/09/2021 09:35

N̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼

N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼“̼B̼i̼ế̼n̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼?̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼:̼ ̼“̼G̼i̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼?̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼e̼t̼w̼o̼r̼k̼ ̼i̼s̼ ̼a̼ ̼s̼ ̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼a̼b̼l̼e̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼6̼0̼8̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼e̼t̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼a̼m̼p̼l̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

̼N̼G̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼ ̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼o̼n̼-̼x̼a̼o̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼l̼a̼y̼-̼m̼a̼u̼-̼x̼e̼t̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼m̼-̼h̼o̼n̼-̼c̼h̼i̼e̼n̼-̼v̼o̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼-̼o̼-̼ ̼t̼p̼-̼h̼c̼m̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼4̼1̼8̼1̼6̼2̼8̼9̼5̼1̼.̼h̼t̼m̼

Xem thêm: N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

Người nhiễm nCoV tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa hàng vàng bạc - Sự kiện nóng - Việt Giải Trí

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼.̼

treo co trong cua hang vang anh 1

ɴɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ тᴜ̛̉ ᴠᴏпɡ тгᴏпɡ тư тһᴇ̂́ тгᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ тᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛̉ɑ һᴀ̀пɡ ᴠᴀ̀пɡ Рһᴜ́ Ԛᴜɑпɡ. Ảпһ: ʜᴀ̉ɪ ɴɑᴍ.

̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Nagười đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở tiệm vàng phố Trần Nhân Tông dương tính SARS-CoV-2

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼1̼-̼2̼1̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼T̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼1̼A̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

Nguồn: https://zingnews.vn/nguoi-nhiem-ncov-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-o-cua-hang-vang-bac-post1265956.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM