Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
17/09/2021 09:19

C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼H̼á̼n̼ ̼t̼ự̼”̼

B̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼:̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ô̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“q̼u̼è̼ ̼qu̼ặ̼t”̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼2̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼:̼ ̼“̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼”̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼”̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼I̼T̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼;̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼”̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼à̼o̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼I̼T̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼”̼

̼“̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼ạ̼.̼”̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ỉ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼”̼

̼“̼M̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼”̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

An̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼”̼C̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼”̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼a̼-̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼”̼C̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼4̼.̼0̼”̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ấ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼4̼.̼0̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼4̼.̼0̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼4̼.̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼”̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼b̼ỉ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼4̼.̼0̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼/̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼4̼.̼0̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼4̼.̼0̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼4̼.̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM