Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
07/09/2021 08:43

C̼ă̼m̼ ̼p̼.̼h̼ẫ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼à̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼”̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼”̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ m̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼:̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼.̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼”̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼:̼ ̼“̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼.̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼G̼.̼i̼a̼o̼ ̼c̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

C̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼5̼ ̼c̼.̼h̼é̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼.̼à̼m̼ ̼s̼.̼ỡ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼.̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼”̼y̼.̼ê̼u̼ ̼r̼.̼â̼u̼ ̼x̼.̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼”̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼L̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼.̼ặ̼n̼ ̼”̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼.̼á̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼.̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼.̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼.̼á̼ ̼h̼.̼o̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼.̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼6̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼.̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼.̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼h̼.̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼.̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼.̼i̼n̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼;̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼.̼ấ̼p̼ ̼x̼ỉ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼.̼ế̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼B̼.̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼.̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼.̼.̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼d̼.̼ị̼ ̼n̼.̼g̼h̼ị̼ ̼s̼.̼u̼ố̼t̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼ ̼n̼g̼.̼ơ̼ ̼n̼.̼g̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼.̼r̼a̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼.̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼H̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼.̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼9̼.̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼,̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼.̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼.̼ệ̼ ̼m̼.̼ạ̼t̼, V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼.̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼.̼ổ̼ ̼l̼.̼a̼i̼ ̼h̼y̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼.̼ộ̼c̼)̼.̼ ̼

C̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼T̼V̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼“̼l̼.̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼

̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼.̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼è̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼.̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼ó̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼đ̼.̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼.̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼.̼ị̼t̼ ̼m̼.̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼l̼.̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼A̼.̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼ă̼n̼.̼
̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼.̼i̼à̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼.̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼“̼g̼.̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼”̼.̼ ̼

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼d̼.̼ặ̼n̼ ̼d̼.̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼.̼í̼ ̼m̼.̼ậ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼“̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼.̼ù̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼?̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼.̼i̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ợ̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼.̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼i̼m̼ ̼h̼.̼ơ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼.̼

P̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼A̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼.̼h̼á̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼.̼.̼.̼

̼N̼.̼h̼ó̼i̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼“̼b̼.̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼.̼.̼
̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼b̼.̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼x̼.̼a̼.̼ ̼Ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼“̼ă̼.̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼o̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼.̼.̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼

G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼.̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼A̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼.̼è̼o̼ ̼c̼.̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼“̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼”̼?̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼.̼ầ̼u̼ ̼r̼ĩ̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼Đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼.̼ự̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼.̼i̼à̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼ ̼n̼a̼y̼ ̼A̼.̼ ̼m̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼.̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼A̼.̼ ̼H̼.̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼.̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼T̼V̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼.̼ố̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼.̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼t̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼.̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼.̼a̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼p̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼.̼ấ̼n̼ ̼đ̼.̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼.̼r̼a̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼.̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼.̼ N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ư̼.̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼.̼ỏ̼ ̼h̼.̼o̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.̼ờ̼ ̼s̼.̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼.̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼.̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼.̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼n̼g̼ ̼l̼.̼o̼ ̼l̼.̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼.̼ấ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼.̼h̼è̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼.̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼.̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼.̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼.̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼.̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼.̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM