Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
10/09/2021 20:58

Phi Nhung chuyển biến tốt nhưng vẫn đang thở oxy, dùng máy thở

Người thân cho biết tình hình sức khỏe của Phi Nhung đã chuyển biến tích cực. Đồng thời gia quyến cảm ơn đến tất cả khán giả, đồng nghiệp đã động viên ca sĩ.

G̼i̼ữ̼̼a̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼h̼ơ̼̣̼ ̼R̼ẫ̼̼y̼ ̼(̼Q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼C̼.o̼.v̼.i̼.d̼.,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼.o̼.v̼.i̼.d̼. ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼I̼C̼U̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼.̼

S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼.̼

c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ẹ̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼a̼n̼ ̼J̼o̼s̼e̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼

T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼-̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼D̼ ̼(̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼)̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼o̼x̼y̼ ̼S̼p̼O̼2̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼”̼,̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼.o̼.v̼.i̼.d̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼.o̼.v̼.i̼.d̼.,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼”̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼

Nguồn: https://webtintuc .com/nguoi-than-phi-nhung-suc-khoe-ca-si-chuyen-bien-tot-576163.html

Sau khi tuyên bố “giải nghệ” dời khỏi showbis : Sáng nay Hoài Linh chính thức bay sang Mỹ “định cư” đoàn tụ cùng con trai ruột

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼.̼̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼m̼e̼r̼i̼c̼a̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼.̼

Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của 'danh hài trăm tỷ' khi sang Mỹ - 2
̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼s̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼e̼s̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼á̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼”̼C̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼.̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼â̼n̼.̼̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của 'danh hài trăm tỷ' khi sang Mỹ - 6

̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼s̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼e̼s̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼U̼t̼a̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của 'danh hài trăm tỷ' khi sang Mỹ - 7
̼T̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼é̼p̼ ̼k̼ẹ̼p̼,̼ ̼d̼é̼p̼ ̼x̼ỏ̼ ̼n̼g̼ó̼n̼)̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼b̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼.̼

Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của 'danh hài trăm tỷ' khi sang Mỹ - 8
̼L̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

Con trai ruột Hoài Linh tiết lộ thói quen của 'danh hài trăm tỷ' khi sang Mỹ - 9
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼t̼u̼d̼i̼o̼ ̼3̼M̼ ̼w̼e̼d̼d̼i̼n̼g̼s̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼”̼.̼

Tiếp theo:Xuất hiện tài khoản kêu gọi tiền cho Phi Nhung điều trị Covid-19, Xuân Lan lên tiếng bức xúc: “Đồ ác độc!”

Xuân Lan đã đại diện gia đình của ca sĩ Phi Nhung lên tiếng đính chính những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Sau gần 3 tuần điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, ca sĩ Phi Nhung đang có những dấu hiệu hồi phục vô cùng tích cực. Đáng nói, trong khi nữ ca sĩ đang chiến đấu với bệnh tật thì trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những tin đồn tiêu cực, nay còn có trường hợp kẻ xấu lợi dụng để kêu gọi tiền bạc.

Con gái NSƯT Bảo Quốc: “Phi Nhung bệnh nặng như thế tôi câu like, câu view làm gì?”
Ngay khi phát hiện sự việc, Xuân Lan đã đại diện người nhà và ekip của ca sĩ Phi Nhung lên tiếng đính chính vào sáng ngày 10/9. Trên Facebook cá nhân, nữ siêu mẫu hoàn toàn phủ nhận chuyện gia đình kêu gọi quyên góp để giúp Phi Nhung chữa trị Covid-19: “Chị Phi Nhung và gia đình cũng như đại diện không có bất cứ kêu gọi giúp đỡ tiền bạc nào!”. Xuân Lan khẳng định đây là hình thức lừa đảo rất ác độc và đáng lên án.

Xuất hiện tài khoản kêu gọi tiền cho Phi Nhung điều trị Covid-19, Xuân Lan lên tiếng bức xúc: Đồ ác độc! - Ảnh 2.

Xuân Lan lên tiếng phủ nhận chuyện kêu gọi quyên góp chữa trị cho ca sĩ Phi Nhung

Giữa thời điểm nữ ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị Covid-19, các trường hợp kẻ lợi dụng uy tín, danh dự và hình ảnh của người bệnh để lừa đảo tiền bạc đều gây phẫn nộ tột độ. Người hâm mộ nên cẩn trọng trước những thông tin kêu gọi liên quan đến ca sĩ Phi Nhung để tránh vướng “bẫy” của kẻ xấu.

Xuất hiện tài khoản kêu gọi tiền cho Phi Nhung điều trị Covid-19, Xuân Lan lên tiếng bức xúc: Đồ ác độc! - Ảnh 3.

Thông tin người thân đại diện gia đình kêu gọi tiền cho Phi Nhung là lừa đảo, người hâm mộ nên cẩn trọng

Xuất hiện tài khoản kêu gọi tiền cho Phi Nhung điều trị Covid-19, Xuân Lan lên tiếng bức xúc: Đồ ác độc! - Ảnh 4.

Xuân Lan không tránh khỏi bức xúc và tức giận vì chiêu trò mạo danh người khác của kẻ xấu

Xuất hiện tài khoản kêu gọi tiền cho Phi Nhung điều trị Covid-19, Xuân Lan lên tiếng bức xúc: Đồ ác độc! - Ảnh 5.

Hiện tại, ca sĩ Phi Nhung đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và có nhiều dấu hiệu khả quan

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM