Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
13/09/2021 08:24

Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼:̼ ̼“̼L̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼:̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼o̼w̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼”̼.̼

Công Vinh viết tâm thư khi Thủy Tiên bị kéo vào thị phi, đặc biệt nhắc lại 1 câu nói ý nghĩa của vợ giữa liên hoàn biến showbiz - Ảnh 2.

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼t̼i̼f̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼1̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼:̼ ̼‘̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼u̼’̼.̼

̼T̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼ệ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼”̼.̼

Công Vinh viết tâm thư khi Thủy Tiên bị kéo vào thị phi, đặc biệt nhắc lại 1 câu nói ý nghĩa của vợ giữa liên hoàn biến showbiz - Ảnh 3.

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼

Công Vinh viết tâm thư khi Thủy Tiên bị kéo vào thị phi, đặc biệt nhắc lại 1 câu nói ý nghĩa của vợ giữa liên hoàn biến showbiz - Ảnh 4.

Hơn 10 năm chung sống, Thuỷ Tiên và Công Vinh có cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Cả hai vợ chồng cùng nhau đi làm từ thiện và lan toả những giá trị tốt đẹp đến người hâm mộ.

Th̲ủɥ Ti̲ê̲n̲ t̲r̲á̲c̲h̲ n̲ǥư̲ời̲ m̲i̲ền̲ Tr̲u̲n̲ǥ v̲ô̲̲ ơ̲n̲, hứa s̲ẽ k̲h̲ô̲̲n̲ǥ l̲à̲m̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ n̲ữa̲ ‘Đã̲ đ̲i̲ c̲ứu̲ t̲r̲ợ ǥi̲ú̲p b̲a̲o̲ n̲h̲i̲ê̲u̲ n̲ǥư̲ời̲ v̲ẫn̲ b̲į t̲r̲ì̲n̲h̲ đ̲ơ̲n̲ k̲h̲ở̲i̲ k̲i̲ện̲’

Câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên, miền trung ích kỷ, hẹp hòi, cứu rồi vẫn còn khởi động đơn kiện, tôi sẽ không bao giờ đi xa làm từ thiền nữa.

Những người mà nữ ca sĩ coi là thân quen, ruột thịt lại nghĩ cô ấy “ăn chặn” tiền từ thiện, điều này làm cho Thuỷ Tiên đau lòng. Đúng là khi mới gặp gỡ biết ai là bạn, ai là thù.

Tích cực hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua, thế nhưng, thời gian gần đây Thuỷ Tiên bất ngờ bị bà Phương Hằng và không ít khán giả yêu cầu sao kê từ thiện. Có lẽ trong cuộc đời làm từ thiện của mình, chưa bao giờ nữ ca sĩ lại rơi vào hoàn cảnh khiến người ta nghi ngờ như thế, cô ấy cũng quyết định làm rõ, phủ nhận chuyện “ăn chặn” tiền.
Không kiềm chế được cảm xúc, Thuỷ Tiên đã khóc trong buổi livestream và ông xã đã thay cô giải thích mọi công việc.

Thuỷ Tiên khóc trên livestream khi bị nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.(Ảnh: Cut from clip)

Sau buổi livestream nước mắt đó, mới đây, bà xã Công Vinh tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân về việc người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện. Thuỷ Tiên đau lòng khi những người mình coi là ruột thịt mà không tin, lại tin vào những nick ảo, bịa đặt. “Mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, người hâm mộ ruột, thậm chí là họ hàng là những người hiểu thương và tin mình nhất…”

Sau những sự cắt ghép sai sự thật từ những nick ảo vô danh trên mạng được chia sẻ đi, họ tin mình ăn thiệt thiệt luôn. Phải chi là người ngoài xa lạ chả quen biết nhau bao giờ thì mình không đau lòng. Dù yêu thương thân thiết như thế nào cũng không bằng vài lời của nick vô danh trên MXH còn đáng tin hơn từng người thương ”- Thuỷ Tiên chia sẻ.

Thuỷ Tiên đau lòng khi người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.

Chấp nhận sự thật nhưng bà xã Công Vinh không tránh cảm giác buồn phiền.

Thuỷ Tiên đau lòng nói: “Cuộc đời con người ta phải trải qua những lần như thế để nhìn vào ánh hồng trần”.

Lúc mới quen ai là bạn, ai là thù. Thật sự mong muốn dịch bệnh qua nhanh cho vợ chồng Thủy Tiên có thể chứng minh sự sạch sẽ của mình, để không ai ngờ cả hai “ăn chặn” tiền từ thiện nữa. “Cây ngay không sợ chết”, phải không mọi người?

Hy vọng Thuỷ Tiên sẽ chứng minh được sự sạch sẽ của mình để không bị người khác nghi ngờ.

Mẹ Thủy Tiên lên tiếng bênh vực con gái: Cả Việt Nam có ai làm được như con tôi không mà đòi sao kê

Khi con gái phải bê bối sao kê từ thiện, mẹ Thuỷ Tiên liên tục lên tiếng động viên và bảo vệ cô.Thuỷ Tiên đang là cái tên hot nhất trên mạng xã hội những ngày qua.Cô bị cô Phương Hằng nhắc tên yêu cầu sao kê và sau đó liên tục những câu chuyện bên lề bị đào bới.

Trước đó tình hình, giọng ca gốc Kiên Giang tuyên bố livestream sẽ công khai sao kê, định dạng bản thân không ‘ăn chặn’ số tiền 177 tỷ đồng. Cô cũng tung loạt ảnh và giấy xác nhận làm việc từ miền Trung tuy nhiên, thiện cảm không thỏa mãn

huỷ Tiên tung loạt ảnh làm bằng chứng nhận từ thiện ở miền Trung. Ảnh: FB FC Thuỷ Tiên
Thấy con gái mệt mỏi khi vướng phải lùm xùm, mẹ ruột Thuỷ Tiên liên tục có những động thái bảo vệ và động viên cô. Mới đây, phụ huynh giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đăng tải loạt ảnh thiện nguyện của Thủy Tiên vào tháng 10/2020 ở miền Trung kèm những lời chia sẻ:

“Nhìn lại những hình này Thủy Tiên đang lênh đênh sông nước trong cơn mưa lũ mà thấy nghẹn lòng. Chỉ nghĩ đến “tình người” thôi đã thấy thương. Có mấy ai dám mạo hiểm cả mạng sống của mình để làm được điều này? Có “tiền tài vật chất” nào để đánh đổi bằng cả “tính mạng, gia đình” mình không? Chỉ nghĩ đến “cái tình” mà Thủy Tiên đã cho đi trong hoàn cảnh khổ nạn đó thì nếu ai. Thấu hiểu sẽ cảm nhận được nó đáng quý và trân trọng biết bao nhiêu. Sau tất cả người tốt vẫn bình an”.

Mẹ Thuỷ Tiên lấy lại hình ảnh con gái vất vả, không ngại hiểm nguy đi từ thiện ở miền Trung để bảo vệ cô. Ảnh: Ngoisao

Trước đó, bà cũng khuyên Thủy Tiên nên mặc kệ những người nói mình, bản thân cứ làm thật đúng với bổn phận của một con người, lương tâm không cắn rứt với những việc đã làm là được: “Mình cứ nghĩ những ai chỉ trích mình đều là cha mẹ ông bà của kiếp trước nên có quyền nói sao cũng được kệ đi.

Mình cứ làm thật đúng với bổn phận của một con người, lương tâm không cắn rứt là được. Cảm ơn vì đã chỉ trích để mình tự nhủ lòng đây là cõi tạm. Nên nhiều khổ đau và không đắm nhiễm trần đời. Cầu mong phước báo luôn đến với những ai có ý nghĩ tích cực, lời nói thiện lành, động viên chia sẻ an ủi, việc làm thiện nguyện. Cầu mong tất cả mọi người luôn sức khỏe, hạnh phúc, ấm no, đoàn kết thương yêu nhau. Cầu mong không còn ai bất hạnh”…

Phụ huynh giọng ca Tuyết Nhiệt Đới cho hay chỉ cần làm đúng bổn phận và lương tâm không cắn rứt là được. Ảnh: Ngoisao

Không chỉ mẹ ruột, ông xã Thuỷ Tiên cũng ‘lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Theo đó, tối khuya 5/9, Công Vinh livestream thách thức bà Phương Hằng, trong vòng 2 ngày tung bằng chứng Thuỷ Tiên nhận 325 tỷ tiền từ thiện và dùng 2 tài khoản khác nhau. “Có 2 vấn đề Vinh cần chị làm rõ: Thứ 1, chị đừng có nói mơ nữa chị nói rằng mơ thấy trong tài khoản của vợ Vinh trong chuyến đi từ thiện miền Trung có 325 tỷ.

Vinh thách chị dám nói câu rằng chị xác nhận trong tài khoản của vợ Vinh có 325 tỷ hay không, chị đừng mơ nữa vì chị mơ như vậy hèn quá. Chị mơ như vậy không pháp luật nào có thể kiện chị được, chị dám chơi dám chịu. Thứ 2, chị hay đưa ra bằng chứng rằng vợ tôi đi từ thiện miền Trung dùng số tài khoản nào.

Vì tất cả nhưng bằng chứng đi từ thiện vợ chồng tôi vẫn còn ghim trên Facebook và tất cả các phương tiện truyền thông đều là 1 số tài khoản. Vậy mà chị lại đi nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản. Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra bằng chứng cho 2 vấn đề mà tôi vừa nói”, chân sút xứ Nghệ chia sẻ.

Công ty Vinh sai thức bà Phương Hằng đưa ra bằng chứng nhận Thuỷ Tiên về hơn 325 tỷ đồng và sử dụng 2 tài khoản từ thiện. Có thể nói, gia đình Thuỷ Tiên vô cùng mệt mỏi với xùm sao kê lần này.

Dù trước đó đã từng xảy ra chuyện tương tự nhưng hiện tại công việc đang ở mức lớn và nghiêm trọng hơn nhiều. Khán giả mong rằng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được làm sáng đèn để người dùng trong sạch được bảo vệ, ai sai phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM