Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
24/09/2021 21:12

“Tᴜ̛́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴏ̛̃ ʙᴏ̛̀” ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂́ʏ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ 33 ɴʜ.ᴀ́ᴛ ᴅ.ᴀᴏ sᴀᴜ 3 ɴᴀ̆ᴍ ɴʜɪ̣ɴ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ “ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴏ̛̃ ʙᴏ̛̀”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴏ̂́ɴ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏᴀ̃ɴ, ᴄᴀᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ.ᴀ̀ɴ ʙ.ᴀ̣ᴏ.

Vᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 9/6/2006, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Sᴏ̛ɴ Lᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Hᴀ́ᴛ Lᴏ́ᴛ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴀ́.ɴ, ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴏᴀɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1930) ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Ở đᴏ́, ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍ.ᴀ́ᴜ, ɴ.ᴀ̃ᴏ ʙɪ̣ ᴅ.ᴀ̣̂ᴘ ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛́ɴɢ đ.ᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ đ.ᴀ̂ᴍ s.ᴀ̆́ᴄ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴏ ᴠ.ᴀ̣̂ᴛ s.ᴀ̆́ᴄ ɴʜ.ᴏ̣ɴ đ.ᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜ.ɪᴇ̣̂ᴍ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʜ.ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̣ 33 ᴠ.ᴇ̂́ᴛ đ.ᴀ̂ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ᴠ.ᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ đ.ᴀ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ.

Sᴀᴜ 90 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴀ́.ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ: ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴀ̉ᴍ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Tʜᴏᴀɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Bɪ́ᴄʜ (SN 1983, ᴏ̛̉ Hᴀ́ᴛ Lᴏ́ᴛ, Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ, Sᴏ̛ɴ Lᴀ).

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10, Pʜᴏ̀ɴɢ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ TTXH Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Sᴏ̛ɴ Lᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Bɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ Gɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́, Bɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̛́ɪ 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, Bɪ́ᴄʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ.

Bɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ 9. Nʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ɪ́ᴛ ʀᴜᴏ̣̂ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ʀᴏ̂̃ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ xɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̛̣ ᴍᴀʏ. 17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ xᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴀʏ ɴʜᴏ̉ ᴏ̛̉ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴋʜᴜ. Lᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ sᴏ̛́ᴍ, ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴜʏᴀ, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴᴜ̛̃ ɴᴇ̂ɴ 19 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ɴᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ Tᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ. Vᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂, ᴏ̛̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴀ̂́ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ “ᴇ̂́” ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ̂ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ 9 ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Tʀᴏ̀ɴ 20 ᴛʜɪ̀ Bɪ́ᴄʜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Vᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂, đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴋʜᴜ, ᴄᴏ́ ɴɢʜᴇ ᴛᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɢɪᴀ́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Tɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ “s.ᴇ́ᴛ đ.ᴀ́ɴʜ” ʙᴏ̛̉ɪ sᴀᴜ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ Bɪ́ᴄʜ đᴏ̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ.

Mᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Bɪ́ᴄʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Bᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Bɪ́ᴄʜ đᴀ̃ ɢɪᴀ̀, ʟ.ᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙᴀ̀ ᴠɪ̀ ɢᴀ̂̀ɴ 20 ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴀɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʜᴏ̉ɪ. Cᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ sᴏ̛̣ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴄʜɪ̉ sɪɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠɪ̣ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ xᴀ̉ʏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄ.ᴀʏ ɴɢʜ.ɪᴇ̣̂ᴛ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, ʙᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜ.ᴜ̛̉ɪ ʙ.ᴏ̛́ɪ, đᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ, ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Bɪ́ᴄʜ ʀᴀ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴏɴ.

Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍ.ᴀ̆́ɴɢ, Bɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʜᴇ́ ɴᴜ̛̉ᴀ ʟᴏ̛̀ɪ. Kʜɪ Bɪ́ᴄʜ sɪɴʜ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̀ Tʜᴏᴀɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ sᴇ̃ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣, ᴄʜɪ̉ đᴇ̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ “ᴠɪ̣ᴛ”. Bᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴍᴏ̉ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ. 3 ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ̂ ɴɢᴀ̣̂ᴍ đᴀ̆́ɴɢ ᴄᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴄ.ᴀ̃ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴜ̛̉ᴀ ʟᴏ̛̀ɪ.

Nʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̀ Tʜᴏᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄ.ᴀʏ ɴɢʜ.ɪᴇ̣̂ᴛ: “Mᴀ̀ʏ ᴀ̆ɴ ɢᴀɴ ʜᴜ̀ᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̃ đᴇ̂̉ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Tᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ! Đᴏ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣ʏ…”.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ʙᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴏ̂ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Bɪ́ᴄʜ ʀᴀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ xᴜ́ɪ ʙᴀ̂̉ʏ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛ᴜ đᴏ̂̀ ʙᴏ̀ɴ ʀᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴀ̂́ʏ, Bɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴅ.ᴀᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴇ̂́ᴘ, Bɪ́ᴄʜ ʟᴀ̂́ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ đ.ᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Tʜᴏᴀɴ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀, ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴɢᴜᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ʙ.ᴜ̛́ᴄ x.ᴜ́ᴄ ᴅᴏ̂̀ɴ ɴᴇ́ɴ sᴜᴏ̂́ᴛ 3 ɴᴀ̆ᴍ, Bɪ́ᴄʜ đᴜ̛ᴀ ᴛᴀʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄʜᴀ̀ʏ ɢᴏ̂̃ đ.ᴀ̣̂ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜ.ᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ Tʜᴏᴀɴ.

Dᴜ̀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ đɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̛.ᴏ̛́ᴘ đᴏ.ᴀ̣ᴛ đɪ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ s.ᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜ.ᴀ ᴛʜᴜ̛́, Bɪ́ᴄʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜ.ᴀ̣ᴛ ᴄʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴍ Xᴜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ – Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Bɪ́ᴄʜ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, sᴏɴɢ sᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̀ ɢɪ.ᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̂ɪ đɪ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜ.ᴀ̣ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ đ.ᴀᴜ ᴋʜ.ᴏ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Bɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴠɪ̀ ʙᴀᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ đ.ᴜ̛́ᴛ ʀ.ᴜᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ Bɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ sɪɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ. 2 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ Bɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̛ɴ ʟ.ʏ ᴅɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Mᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴜ́ᴀ đ.ᴀ́ɴʜ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ʙᴀ̆́ᴛ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ

 

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́.ɴ ɴᴀ̀ʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̂ᴜ (5/2/2012), ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6ʜ sᴀ́ɴɢ 5/2/2012, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Vᴀ̂́ɴ (SN 1969, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴇ̂̀ Tʜᴀ́ᴍ, TP. Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ) ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ đɪ ʀᴀ sᴀᴜ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ʙᴀ́ᴛ.

Lᴀ̀ᴍ xᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̀, Vᴀ̂́ɴ đᴜ̛́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Tʜɪ̣ Hᴏ̀ᴇ (ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, SN 1937 ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̀). Mᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ́ɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ sɪɴʜ ᴄᴏɴ. Bᴀ̀ Hᴏ̀ᴇ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ đᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̣̂ᴜ ǫᴜʏ́ ᴛᴜ̛̉ (ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Vᴀ̂́ɴ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴏ̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ).

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏ sᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ sɪɴʜ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2003, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Vᴀ̂́ɴ ʙɪ̣ ʜ.ᴀ̣̂ᴜ s.ᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ɴɢʜᴇ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sɪɴʜ đᴇ̉, Vᴀ̂́ɴ ᴛᴜʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʀᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ sɪɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ.


Bᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ 5/2, ɴʜᴜ̛ ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀ̀ɴ ʟʏ, Vᴀ̂́ɴ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ: “Bᴀ̀ ᴄᴏ́ ɢɪᴏ̉ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ đɪ ᴍᴀ̀ đᴇ̉!”. Cᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅᴜ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ, ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛ.ᴀ́ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Mᴏ̛́ɪ sᴀ́ɴɢ ʀᴀ ʙɪ̣ ᴛ.ᴀ́ᴛ đ.ᴀᴜ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Vᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ʙᴜ́ᴀ đɪɴʜ đᴇ̂̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ɢɪᴏ̛ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴀ̉ đᴜ̃ᴀ ᴛʀᴜ́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Bᴀ̀ Hᴏ̀ᴇ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀᴏ sᴜ̛́ᴄ ʏᴇ̂́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ʙᴇ́ (ᴄᴀᴏ 1,45ᴍ) ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ đᴏ̀ɴ ʙᴜ́ᴀ ᴄʜɪ́ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ, ɴɢᴀ̃ ǫᴜʏ̣ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪ.ᴀ̣̂ɴ, Vᴀ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴍ.ᴀ ᴀ́.ᴍ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀʏ ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ, ᴛᴀʏ ᴋɪᴀ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴜ́ᴀ đ.ᴀ̣̂ᴘ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛʀᴀ́ɴ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Kʜɪ ᴋᴇ̉ s.ᴀ́ᴛ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̛ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̀ Hᴏ̀ᴇ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ.

Xᴇ́ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Vᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, HĐXX đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́.ɴ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜ.ᴀ̣ᴛ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Vᴀ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́.ɴ ᴄʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢ.ᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM