Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
18/09/2021 18:14

Tội ác ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼của cặp vợ chồng ̼g̼.i̼ế̼.t̼ ̼chủ nhà rồi ̼c̼h̼.ặ̼t̼ ̼x̼.á̼.c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼

A̼N̼T̼Đ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼c̼ư̼.ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼
̼
̼

Vợ chồng Vũ tranh thủ nói chuyện với nhau khi tòa nghị án.Nước mắt dâng tràn trong đôi mắt người vợ.

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼̼B̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼ớ̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼A̼i̼r̼ ̼B̼l̼a̼d̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Do bị đau chân, Vũ được ngồi nghe tuyên án

L̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼x̼á̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼b̼a̼o̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼
̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼
̼
̼

Vũ tranh thủ ôm vợ lần cuối trước khi ra xe về trại.

M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼–̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼“̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼x̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼i̼ề̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼H̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼.̼

— Hồng Nhung—
̼
̼
̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM