Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
22/09/2021 21:39

C̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼

(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

Cảnh người dân đổ ra đường đông nghẹt vào đêm Trung thu 21/9.

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼1̼/̼9̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼
̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼5̼K̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼V̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼ô̼ ̼V̼y̼”̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼5̼K̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼2̼K̼ ̼–̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼b̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼!̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼.̼

N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼í̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼u̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ặ̼m̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼u̼n̼g̼.̼

R̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼.̼

̼H̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ư̼ơ̼m̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM