Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
21/09/2021 09:28

Đɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ “Bᴀ ᴄᴏ̣ᴄ ʙᴀ đᴏ̂̀ɴɢ”, Ôɴɢ Đᴏᴀ̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪ̉ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼e̼n̼n̼i̼s̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼o̼l̼f̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼…̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼?̼

̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼b̼a̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼9̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼,̼9̼8̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼0̼,̼6̼5̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼U̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ớ̼u̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼G̼ó̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼…̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼a̼r̼a̼t̼h̼o̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼

̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ổ̼ ̼D̼a̼i̼h̼a̼t̼s̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ổ̼ ̼D̼a̼i̼h̼a̼t̼s̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼4̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼.̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼g̼e̼r̼ ̼C̼u̼p̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼U̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ớ̼u̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼V̼e̼r̼t̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼P̼a̼t̼e̼k̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼“̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼7̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼,̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼

̼…̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼

̼T̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼“̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼a̼r̼a̼t̼h̼o̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼4̼2̼k̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼…̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼

̼B̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼e̼ ̼c̼h̼a̼i̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼…̼ ̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM