Trang chủ » Chưa được phân loại
15/09/2021 18:28

Tướng Mỹ: Washington cần hòa với Nga và TQ nếu không muốn thế giới bị ‘̼h̼ủ̼y̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼’̼

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼H̼ô̼m̼ ̼1̼4̼-̼9̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼E̼.̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼R̼T̼.̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼ ̼P̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼e̼l̼a̼r̼u̼s̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼M̼u̼l̼i̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼N̼i̼z̼h̼n̼y̼ ̼N̼o̼v̼g̼o̼r̼o̼d̼,̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼P̼U̼T̼N̼I̼K̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼X̼ô̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼”̼N̼g̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼”̼.̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼”̼.̼”̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼1̼.̼5̼5̼0̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼y̼t̼e̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼R̼y̼a̼b̼k̼o̼v̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼e̼m̼l̼i̼n̼ ̼”̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼’̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼

— Hồng Nhung–

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM