Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
24/09/2021 16:17

Vᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ

Sᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ “ᴛᴏ̀ᴍ ᴛᴇᴍ” ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉.

Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪᴀ ʟɪ̀ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ɴɢ, SN 1978 ᴏ̛̉ Đᴏᴀɴ Hᴜ̀ɴɢ, Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̂́ ᴋɪ̀ᴍ ɴᴇ́ɴ ᴄᴏ̛ɴ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ʜ.ᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴɢ đᴀ̣ɪ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ đᴀ́ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ɴ ᴜ.ᴀ̂́ᴛ ʜ.ᴀ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ xᴇ̂́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̉, Hᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ.

Vᴏ̛̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đɪ ᴛ.ᴜ̀, 2 ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴄ.ᴏ̂ɪ ᴄᴜ́ᴛ.

Tᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ̣ɪ ɢɪ.ᴀᴍ Sᴜᴏ̂́ɪ Hᴀɪ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ, đᴇ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴍɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ʜ.ᴀ̃ɪ ʜᴜ̀ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̉ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ɪ ᴀ̂́ᴍ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̛.

Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛́ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̛̣, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ đɪ xᴀ̂ʏ, ᴘʜᴜ ʜᴏ̂̀, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ.

Mᴀ̂́ʏ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʙᴇ̂̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́.

Mᴇ̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ, ʙᴏ̂́ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ʙᴀ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ, Hᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪ̀ ʙᴜ̀ đᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̂̉ɪ.

Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴀ̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Tʀᴏɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ đᴏ̂ɪ ʟᴜ̛́ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂̀ɴ đᴇ̣ᴘ.

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ Hᴜ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴛᴀ “ᴄʜᴀ̂́ᴍ” Hᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ đɪ ʜᴏ̣ᴄ. Sᴀᴜ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ɴᴀ̆ᴍ 2000, ʜᴏ̣ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

“Nɢᴀ̀ʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴇᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴇᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀɪ́ᴜ ʀɪ́ᴛ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉”, Hᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴏ̛̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ Hᴜ̛ɴɢ ᴏ̂́.ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂̉ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ ᴄʜᴏ̛̣ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ Hᴜ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́, ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴜᴏ̂ɴ sᴇ̉, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴍᴏ̛́ɪ 20 xᴜᴀ̂ɴ xᴀɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀɪ ɴᴏ̂̃ɪ ʟᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛ.ᴀ̣̂ᴛ.

Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̣ɴʜ ʟᴏ̀ɴɢ, sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴏ sᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴜ́ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Cᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʟᴏ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴀ́ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̛́ đᴇ̂̉ đɪ sᴏ̛́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ đɪ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴀ̀ɴɢ xᴀ đᴇ̂̉ đᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Vᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ sᴀ̆́ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ, ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ᴘʜᴀ̂́ɴ ʙᴏ̂ɪ sᴏɴ,…

Bᴀ̆̀ɴɢ ʟɪɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, Hᴜ̛ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ xᴜ̛ᴀ. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴍᴏ̛, Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɢᴀɴ đɪ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̂ᴍ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴅᴏ ǫᴜᴀ́ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀᴇ̉ ɴᴇ̂ɴ Nʜᴜɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴀɴɢ đᴇ̀ ɴᴇ́ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ.

Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ̃ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ, ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ̂ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴇ̃ᴏ ɴʜᴜ̛ đɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴏ̂́.ᴍ, ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ,…

Hᴜ̛ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ.

Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴀ́ɴʜ ᴠᴀ́ᴄ ʟᴏ ᴛᴏᴀɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴍᴀ̀ ʙᴇ̂ ᴛʀᴇ̂̃.

Hᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ, Hᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴀ̂ᴍ: “Tᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ᴋʜɪ ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀʏ đɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Bᴀ̉ᴏ”. Hᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ɴ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴀ̂ᴜ, Hᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 7/11, Pʜᴏ̀ɴɢ CSĐT ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ TTHX Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ S.T, xᴀ̃ Pʜᴜ́ᴄ Lᴀ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏᴀɴ Hᴜ̀ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́.ɴ ᴍ.ᴀ̣ɴɢ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜ.ɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂ɪ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ 1 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅ.ᴀᴏ ɴʜ.ᴏ̣ɴ đ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́.ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̉ʏ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̛̉, ʙᴏ̉ đɪ.

Qᴜᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ 2 ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Vᴜ̃ Tʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ, 29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ Đɪɴʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜᴀɴɢ, 33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏᴀɴ Hᴜ̀ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 1 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ɢɪ.ᴜ̛̃ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́.ɴ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ɴɢ (SN 1978) ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴏɴ ᴅ.ᴀᴏ ɴʜ.ᴏ̣ɴ ʟᴀ̀ ᴛ.ᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ʜ.ᴜɴɢ ᴛʜ.ᴜ̉ Hᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ɴɢ ᴋʜ.ᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ʀᴀ̣ɴ ɴᴜ̛́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ᴅᴏ Hᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ “ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ”. Bɪ̣ Hᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏ̉ɪ, ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2012, Hᴜ̛ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Đɪɴʜ Vᴀ̆ɴ Qᴜᴀɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀɪ ᴛʜᴀ̂̀ᴜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏᴀɴ Hᴜ̀ɴɢ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ, ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ.

Tɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ, Hᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ đɪ ᴀ̆ɴ đᴇ̂ᴍ. Sᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴏ́, Hᴜ̛ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ.

Sᴏɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛, đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ʙᴏ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴀɪ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴏ́, Hᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ… ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴀ ɴʜᴀ̀.

Nɢᴀ̀ʏ 7/11, ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ Hᴜ̛ɴɢ đɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂ʏ sᴏ̂́. Vɪ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, Hᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̂ᴜ, Hᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ “xᴇ ᴏ̂ᴍ” ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Kɪᴍ Tʜᴀ̆́ɴɢ (SN 1958), ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Sᴏ́ᴄ Đᴀ̆ɴɢ, Đᴏᴀɴ Hᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣. Dᴏ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ, Hᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ S.T ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ. Cᴏ̛ɴ ɢʜ.ᴇɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̛̀ ʟʏ́ ᴛʀɪ́, Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ ʟ.ᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̉ đ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜɪ̣ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Qᴜᴀɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ, ɴɢᴀ̀ʏ 10/11, Pʜᴏ̀ɴɢ CSĐT ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ TTXH Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ đᴀ̃ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ᴠ.ᴜ̣ ᴀ́.ɴ, ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛ.ᴏ̂́ ʙ.ɪ̣ ᴄ.ᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Đᴀ́ɴɢ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀʏ đᴀ́ɴɢ ᴛʀ.ᴀ́ᴄʜ

Đᴀ̃ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ đᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̂̃ᴍ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ sᴏɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ʟʏ́ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ xᴇ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ.

Cᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴇᴏ ʙᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴍ ᴀ̉ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ɴ đᴇ̂ᴍ ʙᴜᴏ̂ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ.

Hᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛̣ ɴɢ.ᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴀ̀ đ.ᴀ̣ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴜ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ɢɪᴀ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́.ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛ.ᴜ̀ ᴠɪ̀ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏɴɢ Hᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣. Hᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟ.ᴏ̂̃ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̂̃ɪ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ.

“Eᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́ đᴀ́ɴɢ. Eᴍ ᴄʜɪ̉ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ sᴇ̃ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ”, Hᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Hᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ 7 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂ᴍ ᴄᴜ̛́ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍ.ᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ɴʜ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̛ ᴍᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴏ, ʙᴀ̂̉ɴ ᴛʜɪ̉ᴜ,… ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴜ̛́ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ǫᴜᴀɴʜ ɢɪᴀ̀ʏ ᴠᴏ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Hᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ.

Hᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ᴄᴏ̂ đᴏ̛ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɪ ɢɪ.ᴀᴍ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ ɴʜᴏ̛́ ᴄᴏɴ, sᴜ̛̣ ᴀ́.ᴍ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴜ́ᴛ ɢɪᴀ̂ʏ ᴍᴜ̀ ǫᴜᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛́ đᴇᴏ đᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̆̀ɴɢ đᴇ̂ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ ᴅᴜ̛́ᴛ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

“Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ, ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ᴄʜ đɪ ᴄʜᴏ xᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ. Eᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏɴ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴏ̂́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, Hᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣.

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Hᴜ̛ɴɢ ʟᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉. Mᴇ̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ, ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛ.ᴜ̀ đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ɴʜᴀ̂́ᴛ, Hᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ sᴏ̛̣ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ.

“Cʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴇᴍ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ. Eᴍ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ”, Hᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Aɴʜ ᴛᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɴɢᴀ̂̃ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̂̉ sᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʟ.ᴏ̂̃ɪ đᴜ́ɴɢ đᴀ̆́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Hᴜ̛ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀʏ đᴀ̆́ɴɢ, đ.ᴏ̛́ɴ đ.ᴀᴜ ᴍᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴛ.ᴏ̣̂ɪ ʟ.ᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̀ʏ”.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM