Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
25/11/2021 19:20

R̼.̼ú̼.̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼1̼0̼9̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼.̼á̼.̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼“̼m̼.̼a̼”̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼I̼n̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼ở̼ ̼3̼6̼/̼6̼3̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼B̼H̼Y̼T̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼5̼,̼3̼7̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼e̼t̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼?̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼“̼m̼a̼”̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼9̼2̼ ̼W̼i̼l̼s̼o̼n̼ ̼A̼v̼e̼,̼ ̼T̼o̼r̼o̼n̼t̼o̼,̼ ̼O̼n̼t̼a̼r̼i̼o̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼M̼3̼H̼1̼S̼9̼,̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼m̼à̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼I̼n̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼I̼n̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼u̼s̼t̼i̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼(̼H̼2̼K̼ ̼–̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼,̼ ̼H̼2̼K̼ ̼–̼C̼i̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼m̼á̼c̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼a̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼R̼a̼y̼m̼o̼n̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼I̼n̼v̼o̼i̼c̼e̼,̼ ̼p̼a̼c̼k̼i̼n̼g̼ ̼l̼i̼s̼t̼,̼ ̼C̼O̼A̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼”̼(̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼0̼9̼/̼C̼t̼r̼-̼V̼K̼S̼T̼C̼-̼V̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼)̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼B̼V̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼(̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼)̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼5̼2̼2̼/̼Q̼Đ̼-̼Q̼L̼D̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼7̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼”̼

̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼“̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼h̼u̼i̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼K̼a̼f̼o̼t̼a̼x̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ọ̼t̼,̼ ̼á̼p̼ ̼x̼e̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼ỵ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼;̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼u̼…̼

̼K̼a̼d̼e̼r̼o̼x̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼x̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼a̼m̼i̼đ̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼;̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ể̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼…̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼9̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼“̼x̼à̼i̼”̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼l̼à̼ ̼B̼V̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼B̼V̼ ̼1̼0̼8̼,̼ ̼B̼V̼ ̼E̼,̼ ̼B̼V̼ ̼M̼ắ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼V̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Y̼H̼C̼T̼…̼

5̼ ̼B̼V̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼B̼V̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼V̼ ̼1̼7̼5̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼3̼0̼/̼4̼.̼

̼3̼6̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼7̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼B̼V̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼4̼ ̼l̼à̼ ̼5̼2̼,̼2̼7̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼2̼,̼9̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼5̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼4̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼2̼,̼3̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼v̼…̼

̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼,̼6̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼4̼ ̼B̼V̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼9̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼3̼,̼5̼2̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼3̼,̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼,̼2̼7̼7̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼I̼n̼f̼u̼s̼i̼o̼n̼ ̼5̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼8̼,̼9̼6̼7̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼K̼a̼d̼e̼r̼o̼x̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼à̼ ̼5̼3̼,̼5̼8̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

̼T̼h̼u̼ố̼c̼ ̼K̼a̼f̼o̼t̼a̼x̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼0̼8̼0̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼4̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼“̼r̼ở̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼V̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼B̼H̼X̼H̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼“̼m̼a̼”̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼“̼r̼ở̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼7̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼H̼-̼C̼a̼p̼i̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.̼

̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼o̼ ̼H̼e̼l̼i̼x̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼c̼e̼u̼t̼i̼c̼a̼l̼s̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼2̼K̼ ̼C̼i̼r̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼i̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼;̼ ̼H̼2̼K̼ ̼C̼i̼r̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼i̼r̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼4̼0̼0̼m̼g̼/̼2̼0̼0̼m̼l̼)̼;̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼2̼5̼0̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼5̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼;̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼(̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼5̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼;̼ ̼H̼2̼K̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼7̼5̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼7̼5̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼;̼ ̼H̼-̼C̼i̼p̼o̼x̼ ̼2̼0̼0̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼i̼r̼p̼r̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼-̼L̼e̼v̼o̼ ̼5̼0̼0̼ ̼(̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼L̼e̼v̼o̼f̼l̼o̼x̼a̼c̼i̼n̼ ̼5̼0̼0̼m̼g̼/̼1̼0̼0̼m̼l̼)̼.̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼t̼i̼m̼e̼s̼.̼v̼n̼/̼r̼u̼n̼g̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼1̼0̼9̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼d̼a̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼h̼e̼t̼-̼4̼-̼l̼o̼a̼i̼-̼t̼h̼u̼o̼c̼-̼k̼h̼a̼n̼g̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼d̼o̼-̼v̼n̼-̼p̼h̼a̼r̼m̼a̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼t̼u̼-̼h̼o̼-̼s̼o̼-̼m̼a̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼1̼5̼4̼3̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼B̼I̼P̼A̼N̼D̼O̼ ̼(̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼P̼E̼P̼T̼A̼N̼ ̼4̼0̼m̼g̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼P̼h̼a̼r̼m̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼8̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn: http://baotintuc24s.net/r%cc%bc-%cc%bcu%cc%bc-%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bcd%cc%bc-%cc%bco%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc%cc%bc-%cc%bc1%cc%bc0%cc%bc9%cc%bc-%cc%bcb%cc%bce%cc%bcn%cc%bch%cc%bc-%cc%bcv%cc%bci%cc%bce%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcd/

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM