Trang chủ » Đời sống » Mạng xã hội
17/09/2021 15:00

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Mộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼9̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼
̼R̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼9̼1̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼y̼ ̼t̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ầ̼n̼g̼ ̼ậ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼
̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼.̼

̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼–̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼9̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼3̼4̼B̼3̼-̼4̼4̼6̼.̼8̼6̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼P̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM